پیک فوری

پس از ثبت موفقیت‌آمیز خرید در سایت PPii.ir، کتاب خریداری‌شده حداکثر طی مدت ۱ روز کاری ارسال خواهد شد.

توجه:

منظور از روز کاری، شنبه تا چهارشنبه از 8:00 الی 17:30 است.